Aktiva åtgärder för kompetensutveckling

Nu är det dags att titta på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder på området: Utbildning och övrig kompetensutveckling. Vi kommer att ge några exempel på frågor som det kan handla om.

Vad ska du göra på det här området?

Inom det här området ska du undersöka och analysera om den utbildning och kompetensutveckling som erbjuds kommer alla anställda till del på ett likvärdigt sätt, oavsett diskrimineringsgrund.

Vilka olika möjligheter till utbildning, fortbildning och annan kompetens­utveckling finns på arbetsplatsen? Finns det någon skillnad i vilka som får och vilka som inte får möjlighet till kompetensutveckling? Finns det något samband med diskrimineringsgrunderna?

Arbeta i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats.

 • Har vi formella eller informella riktlinjer för kompetensutveckling, och hur ser de ut i så fall?
 • Hur tillämpas våra riktlinjer i praktiken?
 • Får alla likvärdig tillgång till utbildning eller kompetensutveckling? Om inte, finns det något samband med diskrimineringsgrunderna eller med föräldraledighet?

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

 • Tidsplanera och genomför åtgärder, till exempel:
 • Se över våra riktlinjer för utbildning och kompetensutveckling så att de inte riskerar att diskriminera någon.
 • Gå igenom riktlinjerna på möten för chefer med personalansvar.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?