Hur ser behoven ut?

Situation 3

Vad bör du tänka på när det gäller kompetensutveckling?

Möjligheterna att få kompetens­utveckling ska utgå ifrån behoven i arbetet. Samtidigt ska arbetsgivaren se till att alla arbetstagare får likvärdiga möjligheter till utbildning och övrig kompetensutveckling. Exempelvis får inte en arbetstagares etniska tillhörighet, ålder eller sexuella läggning påverka beslutet om vem som får gå på kurs.

Därför kan det vara riskfyllt att oreflekterat ställa språkkrav på anställda (till exempel krav på flytande svenska) för att de ska få möjlighet till kompetensutveckling. Om språkkraven är osakliga skulle det kunna leda till diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Person 1
Det kom upp på medarbetarsamtalet förra veckan att Amir vill gå den där kursen till hösten.
Person 2
Jaha. Vi behöver nog ta fram riktlinjer för vilken kompetensutveckling man kan förvänta sig att få som anställd.
Person 1
Verkligen. Ett krav tycker jag ska vara att man först lär sig språket ordentligt.
Person 2
Ja, svenska måste väl ändå vara ett grundkrav innan man får gå på våra kurser.