Aktiva åtgärder för löner och anställningsvillkor

Nu är det dags att titta på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder på området: Löner och andra anställningsvillkor. Vi kommer att ge några exempel på frågor som det kan handla om.

Vad ska du göra på det här området?

Som arbetsgivare ska du se till att bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor inte riskerar att diskriminera någon.

Du ska undersöka och analysera riktlinjer och kriterier för löner och andra anställningsvillkor (till exempel förmåner som tjänstebil, bostads- eller reseförmåner och bonussystem) utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder. Det handlar också om att se över hur era riktlinjer och policydokument tillämpas i praktiken, för att säkerställa att de inte riskerar att diskriminera någon.

På det här området ska arbetet utgå från alla diskriminerings­grunderna till skillnad från den årliga lönekartläggningen, där arbetet enbart utgår från diskriminerings­grunden kön.

Arbeta i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats.

 • Hur ser vår lönepolicy och våra lönekriterier ut?
 • Hur ser vår policy om löneförmåner ut (som till exempel tjänstebil, reseförmåner eller bonussystem)?
 • Finns det någon risk för att dessa – direkt eller indirekt – kan missgynna någon grupp av anställda?

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

Tidsplanera och genomför åtgärder, till exempel:

 • Se över lönekriterierna för att säkerställa att de inte riskerar att diskriminera någon.
 • Se över eventuella tillägg och löneförmåner (tjänstebil, reseförmåner med mera).
 • Säkerställ att lönesättande chefer följer styrdokumenten.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?