Aktiva åtgärder för arbete och föräldraskap

Nu är det dags att titta på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder på området: Möjlighet att förena arbete och föräldraskap. Vi kommer att ge några exempel på frågor som det kan handla om.

Vad ska du göra på det här området?

Som arbetsgivare ska du underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap. Det här området handlar alltså om att se över hur din verksamhet fungerar för den som är förälder. Finns det behov av åtgärder för att göra det lättare för dina anställda att kombinera arbetet med föräldraskap?

Arbeta i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen.

Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån hur din verksamhet ser ut och vilka hinder som finns.

 • Hur upplever våra anställda att det fungerar att förena sitt arbete med föräldraskapet?
 • Vid vilka tider förlägger vi möten, konferenser och andra arbetsplatsträffar?
 • Hur vanligt är det med övertid, och hur påverkar det möjligheten att ta ansvar för barn och familj?
 • Hur håller vi kontakt med föräldralediga?

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

Tidsplanera och genomför åtgärder, till exempel:

 • Se över våra mötesrutiner och vår schemaläggning så att de inte försvårar för föräldrar.
 • Se till att bjuda in föräldralediga till personaldagar, medarbetarsamtal och utbildningar.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?