Steg 1. Undersök

Varför ska vi undersöka?

För att få kunskap om hur nuläget ser ut och för att kunna bedöma vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. En väl genomförd undersökning lägger grunden för ett framgångsrikt arbete mot diskriminering, repressalier och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Kom ihåg att undersöka alla fem områden och att inkludera samtliga sju diskriminerings­grunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, funktions­nedsättning, sexuell läggning och ålder.

Underkategorier