Bra att veta i steg 1 - undersök

Undersökningen ska göras på en övergripande nivå, med inriktning på att upptäcka strukturella risker och hinder.

Tänk på att det inte handlar om att kartlägga på individnivå, utan om att se över förhållanden på en generell nivå.

Det kan till exempel handla om att se över lokaler och arbetsredskap, gå igenom riktlinjer, rutiner och policydokument, eller att undersöka om rådande attityder och normer kan upplevas som diskriminerande.

Arbetet kan delvis samordnas med det systematiska arbetsmiljö­arbetet (SAM), till exempel vid medarbetar­undersökningar. Tänk i så fall på att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla former av diskriminering, samtliga sju diskriminerings­grunder och alla fem områden.