Vad ska vi undersöka?

Ni kan till exempel undersöka:

Praktiska förutsättningar

 • Hur fungerar till exempel lokaler, möbler, arbetsredskap och utrustning för alla anställda?
 • Är arbetsplatsen tillgänglig för personer med funktions­nedsättning?
 • Hur fungerar mötestider och schemaläggning för småbarnsföräldrar?

Arbetsklimatet

Använd till exempel enkäter, medarbetarsamtal, intervjuer eller andra metoder för att få veta hur medarbetarna uppfattar arbetsklimatet.

 • Vilka är de rådande normerna och attityderna?
 • Hur upplevs jargongen?
 • Kan den uppfattas som exkluderande eller kränkande?
 • När finns det risk för trakasserier?

Du kan också få kunskap om hur arbetsklimatet upplevs från de fackliga representanterna och skyddsombuden.

Personalstatistik

Du kan gå igenom personal­statistiken för att få en samlad bild av anställnings­former, löner, sjukfrånvaro med mera. Titta till exempel på fördelningen av visstids- och tillsvidare­anställningar, samt av heltid- och deltidsarbete.

 • Finns det något samband mellan anställningsformerna eller något annat i statistiken och någon av diskriminerings­grunderna?
 • Innebär det några risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter?

Rutiner, riktlinjer och policydokument

Gå igenom de rutiner, riktlinjer och policydokument som finns inom de fem områdena.

 • Finns det något som kan utgöra risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter?
 • Är det några grupper som kan missgynnas av någon policy eller rutin?
 • Finns det behov av nya riktlinjer och rutiner?