Ordlista

A

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Bestämmelserna om aktiva åtgärder innehåller flera delar: ett arbete i fyra steg på fem områden, riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, ett arbete för att främja en jämn könsfördelning, och genomförande av lönekartläggning.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att genomföra arbetet med aktiva åtgärder.

Med arbetsgivare avses exempelvis det företag, den myndighet eller den kommun hos vilken arbetstagaren är anställd eller hos vilken en arbetssökande eller en praktikant söker jobb eller praktik eller hos vilken inhyrda arbetstagare arbetar.

B

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Lagen ställer krav på arbetsgivare att genomföra skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation. Utgångspunkten är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar och regler som finns för verksamheten, till exempel arbetsmiljölagen eller plan- och bygglagen.

D

Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering är att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Det finns sex former av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Lagen innehåller sju diskrimineringsgrunder – kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

E


Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Det kan handla om att vara exempelvis svensk, same eller chilenare.

Etnisk tillhörighet handlar om hur du identifierar eller uppfattar dig själv. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter utifrån sin bakgrund och sin individuella historia.

F

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga, som kan uppstå vid till exempel en kortare sjukdom, är inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Repressalieförbudet innebär att arbetsgivaren inte får bestraffa den som har anmält eller påtalat att arbetsgivaren har överträtt någon bestämmelse i diskrimineringslagen. Arbetsgivaren får inte heller bestraffa den som medverkar i en utredning, det vill säga den som för sin egen eller någon annans räkning lämnar uppgifter till exempelvis DO under en utredning av ett ärende.

Repressalieförbudet omfattar även den som avvisar eller fogar sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

I

Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla.

Det är dock inte indirekt diskriminering om syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart, och om de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, det vill säga om det inte finns andra alternativ för att uppnå syftet.

Instruktioner att diskriminera är till exempel när någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan. Det kan också handla om att ge en instruktion att diskriminera till en person eller ett företag som har åtagit sig ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag.

K

Med begreppet kön avses att någon är kvinna eller man. Här omfattas också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet av diskrimineringsgrunden.

Mer om kön som diskrimineringsgrund Länk till annan webbplats.

Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ofta använder DO i stället begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Det beror på att DO anser att lagens begrepp (könsöverskridande) riskerar att befästa en bild av vissa personer som avvikare i ett samhälle där det finns starka normer och föreställningar om kön.

Med könsidentitet avses att någon definierar sig med ett annat kön än det kön som registrerats för personen vid födseln eller att en person varken definierar sig som kvinna eller man. Med könsuttryck avses att någon genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön än det som registrerats för hen vid födseln.

R

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd.

S

Med sexuell läggning menas att någon är homosexuell, heterosexuell eller bisexuell.

Sexuella trakasserier är handlingar, uttalanden eller andra beteenden som är av sexuell natur och som kränker någons värdighet.

Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

T

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan vara av fysisk natur men det kan också handla om kommentarer, gester eller förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar.

Å

Med ålder avses uppnådd levnadslängd, alltså en persons fysiska levnadsålder räknat från hens födelse. Det innebär att alla åldrar kan utgöra grund för diskriminering i olika situationer.