4. Testa dig själv

En person kryssar i alternativ på frågor.

Här kan du testa dina kunskaper om lönekartläggning, enskilt eller i grupp.

Fråga: Vilka måste göra en lönekartläggning?

 1. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda.
 2. Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal.
 3. Alla arbetsgivare.

Fråga: Kan vi göra flera lönekartläggningar inom organisationen?

 1. Ja, arbetsgivaren bestämmer hur en lönekartläggning ska genomföras.
 2. Ja, men de måste föras samman så att arbetsgivaren kan göra lönejämförelser på central nivå.
 3. Nej.

Fråga: Hur ofta ska vi göra en lönekartläggning?

 1. Vid varje lönerevision.
 2. Vart tredje år.
 3. Varje år.

Fråga: Vem ska genomföra lönekartläggningen?

 1. Arbetsgivaren.
 2. Arbetsgivaren och arbetstagarna i samverkan.
 3. Arbetsgivaren och arbetstagarna var för sig.

Fråga: Vad händer om arbetsgivaren och arbetstagarna inte kan komma överens?

 1. Arbetsgivaren måste ändå göra en lönekartläggning.
 2. Parterna måste vända sig till DO.
 3. Då behöver ni inte göra någon lönekartläggning.

Fråga: Vad innebär arbetsgivarens informationsplikt?

 1. Att arbetsgivaren måste inhämta information om de olika yrkena.
 2. Att arbetsgivaren måste ge de fackliga organisationerna den information som de behöver för att samverkan ska bli meningsfull.
 3. Att arbetsgivaren måste informera DO om lönekartläggningens resultat.

Fråga: Vad innebär lönebestämmelser och praxis?

 1. Avgöranden från Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot diskriminering.
 2. Avtal, rutiner och kriterier hos arbetsgivaren som bestämmer vilken lön en arbetstagare har.
 3. DO:s rekommendationer för jämställda löner.

Fråga: Vad innebär lika arbete?

 1. I stort sett samma arbetsuppgifter.
 2. När medarbetare presterar lika bra.
 3. Arbete med samma lön.

Fråga: Vad gäller om de anställda i samma grupp har olika kollektivavtal?

 1. Då har kollektivavtalen företräde framför diskrimineringslagen.
 2. Då ska en analys av löneskillnaderna göras separat för respektive kollektiv.
 3. Då ska en analys av löneskillnaderna göras över kollektivavtalsgränserna.

Fråga: Vilken hänsyn ska vi ta till marknadslöner vid analysen?

 1. Marknadslöner är alltid sakliga om de är avstämda mot en central databas.
 2. Marknadslön kan vara ett sakligt argument för en löneskillnad men arbetsgivaren måste ändå alltid bedöma om löneskillnaden har ett direkt eller indirekt samband med kön.
 3. Marknadslön är aldrig ett sakligt argument för en löneskillnad.

Fråga: Vad är arbetsvärdering?

 1. Att sätta rätt lön på rätt arbete.
 2. Att bedöma kraven i ett arbete.
 3. En kod som används för ett arbete, till exempel BESTA.

Fråga: Vad är kvinnodominerat arbete?

 1. När 40 procent eller fler av de anställda som utför arbetet är kvinnor.
 2. När 50 procent eller fler av de anställda som utför arbetet är kvinnor.
 3. När 60 procent eller fler av de anställda som utför arbetet är kvinnor.

Fråga: Vad är det som avgör om arbeten är likvärdiga?

 1. Om personalens prestationer är likvärdiga.
 2. Om arbetena innehåller liknande arbetsuppgifter.
 3. Om kraven i arbetena är likvärdiga.

Fråga: Ska vi analysera löneskillnader som är till mäns nackdel inom lika arbete?

 1. Nej.
 2. Ja.
 3. Ja, men bara om löneskillnaden överstiger 10 procent.

Fråga: Vilka löner ska vi kartlägga?

 1. Alla anställdas löner, oavsett anställningsform.
 2. Enbart de tillsvidareanställdas löner.
 3. Enbart de fackligt anslutnas löner.

Fråga: Vad ska ingå i lönen som analyseras?

 1. Enbart fast lön.
 2. Enbart lön och bonus.
 3. All ersättning, inklusive sidoförmåner och liknande.

Fråga: Hur ska lönen för ett arbete beräknas?

 1. Utifrån medellönen.
 2. Utifrån medianlönen.
 3. Utifrån medel- eller medianlönen. Arbetsgivaren kan själv välja vilket.

Fråga: Vilka måste dokumentera arbetet med jämställda löner?

 1. Arbetsgivare med 10 eller fler anställda.
 2. Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal.
 3. Alla arbetsgivare.

Fråga: Ska föräldralediga ingå i kartläggningen?

 1. Ja.
 2. Nej.
 3. Ja, men bara om de har arbetat under året.

Fråga: Ska inhyrd personal ingå i kartläggningen?

 1. Ja.
 2. Nej, de är inte anställda av arbetsgivaren.
 3. Ja, om de arbetar i verksamhetens lokaler.

Fråga: Måste enskilda löner framgå av dokumentationen?

 1. Ja.
 2. Nej, men den totala kostnaden för lönejusteringarna ska beräknas och tas med i dokumentationen.
 3. Ja, om arbetsgivaren har informationsplikt.

Fråga: När ska arbetet med lönekartläggning redovisas för DO?

 1. När handlingsplanen är upprättad.
 2. Vart tredje år.
 3. På begäran av DO.