E-guiden - ett regeringsuppdrag

2013 gav regeringen Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att utöka främjande insatserna riktade mot universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder diskrimineringslagen.

Inom uppdraget har DO i samarbete med företrädare för Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola, Örebro universitet, Universitets- och högskolerådet och Sveriges förenade studentkårer skapat denna e-guide.

Innehållet i e-guiden bygger på lagstiftning, forskning och annan kunskap såsom DO:s erfarenheter i samband med genomförda utbildningar, tillsyn och samråd med experter. Syftet med guiden är att ge kunskap om hur högskolor kan arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du kan välja att göra en eller flera delar av utbildningen beroende på vilket ansvar du har och vilken roll du har på högskolan.

Allra bäst är om du och dina kollegor eller studiekamrater går kursen tillsammans. Samtal och reflektion är viktiga för att skapa den medvetenhet som kan leda till förändring.

Frågor

Om du har frågor om e-guiden kan du vända dig till DO:s upplysningstjänst som du når via växeln på 08-120 20 700.