Organisationer

Anmäl diskriminering eller brister

Diskrimineringsombudsmannen

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på din högskola eller då du sökt till en högskola och det har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du kan också anmäla om du upplever att högskolan inte har fullgjort sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Om du väljer att göra en anmälan till DO Länk till annan webbplats. har DO en möjlighet att utreda ärendet. DO har också möjlighet att för enskildas räkning väcka talan i domstol..

Antidiskrimineringsbyråerna

Du som upplever att du har blivit diskriminerad kan få stöd från någon av landets antidiskrimineringsbyråer Länk till annan webbplats.. Byråerna arbetar med alla diskrimineringsgrunder och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Personalen på byråerna arbetar under tystnadslöfte och omfattas inte av offentlighetsprincipen. Vissa av byråerna kan driva ärenden i domstol.

Överklaga

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.

Överklagandenämndens webbplats Länk till annan webbplats. finns bland annat information om nämnden, vilka beslut som kan överklagas och hur man överklagar ett beslut.

Myndigheter

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Myndigheten arbetar bland annat för att motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter och främja breddad rekrytering inom högskolan. UHR Länk till annan webbplats. informerar även om högskoleutbildning, erbjuder antagningsservice, ger service i tillträdesfrågor, bedömer utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå och för tillämpningen i Sverige av EU:s direktiv och konventioner om erkännande av utländska utbildningar. UHR kan på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetets Länk till annan webbplats. verksamhet omfattar tre huvudområden:

  • Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor
  • Juridisk tillsyn av högre utbildning
  • Granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet Länk till annan webbplats. arbetar med att samordna politiken i Sverige. Myndighetens verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Organisationer och nätverk

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

SFS Länk till annan webbplats.är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor med ett femtiotal medlemskårer. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ)

SFQ Länk till annan webbplats. är ett samarbetsorgan för HBTQ-studentföreningar vid Sveriges universitet och högskolor. Syftet är att samla och stärka lokala studentavdelningar ute i landet. Förbundet är också lokalavdelningarnas politiska språkrör.

Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)

SULF Länk till annan webbplats. är ett fackligt professionsförbund för universitetslärare, forskare och doktorander. SULF har lokala kanslier vid de större universiteten. SULF förhandlar, informerar, debatterar och påverkar utformningen av högre utbildning och forskning, nu och i framtiden. SULF arbetar med alla frågor som rör universitet och högskolor för att göra dem till bättre arbetsplatser. Förbundet kan också driva fall till domstol när den berörde är medlem i förbundet.

Nätverket Include

Nätverket Include Länk till annan webbplats. är nationellt och arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att ”stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering”. Nätverket vill sprida och dela exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering.

Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF)

Sveriges universitets- och högskoleförbund Länk till annan webbplats. tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

Swednet

Swednet Länk till annan webbplats. är en medlemsförening vars syfte är att:

  • stimulera pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  • främja samverkan och erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling inom högre utbildning
  • stärka identiteten och främja professionell utveckling bland personer engagerade i utvecklingsinriktat arbete på det högskolepedagogiska området
  • Föreningen skall bejaka mångfalden av olika professionella och vetenskapliga perspektiv samt olika förhållningssätt på utbildningsområdet.

Vill högskolan samverka med organisationer i det civila samhället gällande lika rättigheter? Via Myndigheten ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats. kan du få en överblick över vilka organisationer som får statsbidrag och är engagerade i olika frågor såsom till exempel hbtq-, etniska och eller kvinnopolitiska organisationer. Nätverket har funnits sedan 2005 och består av representanter från olika högskolor.

DO:s högskolenätverk

DO:s högskolenätverk Länk till annan webbplats. är ett nätverk som samlar landets jämställdhetshandläggare och likabehandlingssamordnare för att diskutera arbetslivs- och studentfrågor. Nätverket bjuder även in nationella samordnare samt representanter från SFS och SFQ för frågor rörande funktionsnedsättning.

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

LSU Länk till annan webbplats. är en ideell organisation partipolitiskt och religiöst obunden. LSU är en mötesplats av och för ungdomsorganisationer där de kan skaffa kunskap, kontakter och erfarenheter.