Breddad rekrytering

Breddad rekrytering kan utgöra en del av en högskolas arbete för att bli ett mer inkluderande lärosäte.

Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge under­representerade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur under­representerade grupper att söka till högskolan. Samarbete kan ske med grundskolor och gymnasieskolor för att locka elever till högskoleutbildningar.

Målet med en breddad rekrytering är att fler människor inte bara ska börja studera vid högskolan utan också slutföra studierna för att komma ut i arbetslivet eller forskarvärlden. En väl genomförd breddad rekrytering handlar därför inte bara om att rekrytera utan också att erbjuda nya studentgrupper stöd att klara av sina studier.

Högskolan kan arbeta systematiskt med kartläggning, planering, rekrytering, introduktion till högre studier, läraktiviteter, bedömning, mentorskap och flera andra former av stöd för studier och fortsatt karriär. Att tillhandahålla studieverkstäder som erbjuder generellt stöd till studenter är ett konkret sätt att underlätta studenternas möte med de akademiska studierna (muntlig presentation, akademiskt språk och akademiskt skrivande).

Om den sökande har de förutsättningar/kunskaper som krävs, men helt eller delvis saknar formella meriter ska högskolan efter begäran från den sökande göra en bedömning av den reella kompetensen.

Den sökande kan på annat sätt ha skaffat sig de kunskaper och den kompetens som krävs för den sökta utbildningen, till exempel genom andra utbildningar än gymnasieutbildningen eller genom yrkeserfarenhet Bedömningar av reell kompetens gäller både grundläggande och särskild behörighet.