Förbudet mot diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inom högskolans område.

De som skyddas av förbudet är studenter och sökande till högskoleutbildningar.

I det här avsnittet beskrivs diskrimineringslagens förbud mot diskriminering och vad högskolan är skyldig att göra om en student anmäler att hen i samband med verksamheten blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Underkategorier