Diskrimineringsersättning

Om en högskola bryter mot förbudet mot diskriminering, eller inte uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, kan högskolans huvudman av domstol åläggas att betala så kallad diskrimineringsersättning till den som utsatts för diskriminering.

Anställda och uppdragstagare vid högskolan likställs med högskolan när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget. Det innebär att om till exempel en lärare vid sin undervisning utsätter en student för trakasserier så ansvarar högskolan för lärarens handlande.

Den student som anser att hen blivit utsatt för diskriminering eller att högskolan inte fullgjort sin utrednings- och åtgärdsskyldighet har möjlighet att väcka talan mot högskolan i domstol.

Om studenten väljer att göra en anmälan till DO har DO en möjlighet att utreda ärendet. DO har också möjlighet att för enskildas räkning väcka talan i domstol.