Fallstudie om sexuella trakasserier

Läs och analysera fallet med sexuella trakasserier mellan två studenter. Gör sedan din bedömning och rösta på det alternativ du tycker är bäst.

Sexuella trakasserier mellan studenter

Alex och Bengt var studiekamrater på samma högskolekurs. De umgicks ibland privat. En kväll utsatte Bengt Alex för ett våldtäktsförsök. Efter detta gjorde Alex klart att hon aldrig mer ville ha med Bengt att göra. Bengt accepterade inte detta utan sökte upp henne på högskolan, satte sig bredvid henne på föreläsningar och gjorde fysiska närmanden.

Den 13 december berättade Alex för en av lärarna på högskolan om våldtäktsförsöket och att hon tyckte det var jobbigt att möta Bengt på högskolan. Hon fick råd av läraren att polisanmäla händelsen och att vända sig till Studenthälsan och Studentkåren.

På uppmaning av studentkåren mejlade Alex en av universitetsjuristerna den 15 januari och berättade om våldtäktsförsöket och att Bengt kunde vara närgången. Med anledning av detta hölls ett möte den 7 februari. Universitet meddelade att någon utredning av vad som hänt på fritiden inte skulle ske utan att det var en fråga för polisen.

När terminen skulle börja i januari blev Alex långtidssjukskriven. I början av april beslutade polisen att lägga ned utredningen om våldtäktsförsök.

Den 2 maj fick Alex med hjälp av studentkåren till stånd ett nytt möte med högskolan. Alex berättade mer detaljerat om allt som hänt, även under studietid. Högskolan lovade att man skulle göra en grundlig utredning av allt som hänt.

Utredningen påbörjades den 18 maj och var klar den 12 juni. Resultatet av utredningen skickades i ett brev till Alex. I brevet stod att det saknades stöd för hennes berättelse. Bengt hade inte gjort några medgivanden och det fanns inga vittnen. Dock framgick av intervjuer med studenter i samma grupp att Bengt kunde tafsa på andra när han druckit alkohol. Det hade också kommit fram att Bengt kunde ha en grov jargong. Högskolan förklarade att man inte skulle göra något ytterligare.

Vad anser du om högskolans agerande?

Har högskolan uppfyllt sin utrednings och åtgärdsskyldighet?

Alternativ A. Våldtäktsförsöket skedde på Alex och Bengts fritid och högskolan hade därför ingen anledning att utreda händelsen. Det är ett polisärende. Alex borde ha varit tydligare med vad hon varit med om. När högskolan fick reda på att Alex kände sig trakasserad även under studietid utredde högskolan de händelserna på ett tillfredsställande sätt. Det var ingen brådska eftersom Alex ändå var sjukskriven.

Alternativ B. Högskolan borde ha startat utredningen av Alex situation på högskolan tidigare än man gjorde efter mötet den 2 maj. När man väl genom förde utredningen utfördes den på ett korrekt sätt. Högskolan hade inte underlag att vidta några åtgärder gentemot Bengt.

Alternativ C. Högskolan fick kännedom om våldtäktsförsöket när Alex berättade om det för läraren den 13 december. Försök till våldtäkt på fritiden kan också ha konsekvenser för relationen mellan studenter i studiemiljön. Högskolan borde inom ramen för sin utredningsskyldighet därför ha utrett hur Bengt bemött Alex under studietid. Den utredning som faktiskt genomfördes gav stöd för att vidta åtgärder för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier från Bengts sida. Högskolan borde alltså inte ha nöjt sig med att lägga ned ärendet med hänvisning till att ord stod mot ord och att det saknades vittnen.

Alternativ D. Högskolan har vidtagit de åtgärder som skäligen kan krävas. Trakasserierna upphörde när Alex blev sjukskriven.

Kommentar

Diskutera svaren i grupp. Efter diskussionen kan ni jämföra era slutsatser med Arbetsdomstolens dom AD 2005 nr 22. Rättsfallet gällde en bestämmelse i dåvarande jämställdhetslagen om arbetsgivares utredningsskyldighet vid trakasserier. Omfattningen av högskolans utrednings- och åtgärdsansvar är i huvudsak densamma.