Testa dig själv om diskriminering

Här kan du lära dig mer om diskriminering genom att ta ställning i en rad situationer. Meningen med övningen är att du ska förstå komplexiteten i varje situation och vilka slags situationer som skyddas av lagen.

Det kan många gånger vara svårt att avgöra vad som är diskriminering i juridisk mening. Som stöd för tolkningen av diskrimineringslagen finns praxis från domstolar och lagens förarbeten, bland annat regeringens proposition "Ett starkare skydd mot diskriminering" (prop. 2007/08:95).

Fråga: Har den som sökte till utbildningen blivit diskriminerad?

En student med utländsk härkomst ber om ditt råd. En av hens lärare har vid flera tillfällen kommenterat hens utländska bakgrund och att hen talar svenska med brytning.

Nu har läraren underkänt studenten vid en tentamen med motiveringen att hen inte på ett tillfredsställande sätt redogjort för det som efterfrågats. Studenten anser sig diskriminerad eftersom hen inte har svenska som modersmål.

Fråga: Har studenten blivit diskriminerad?

En student anmäler till högskolan att hen känt sig sexuellt trakasserad av sin handledare. Handledaren hade lagt armen om hens axel och frågat om de skulle gå ut och ta en öl tillsammans.

Fråga: Har studenten blivit diskriminerad?

En student har blivit trakasserad genom att en lärare vid upprepade tillfällen sagt nedsättande saker om studentens sexuella läggning. Högskolan utreder händelserna och kommer fram till att det som studenten berättat faktiskt inträffat och att läraren också förstått att agerandet var kränkande. Högskolan vidtar disciplinära åtgärder mot läraren som också ber om ursäkt. En uppföljning visar att läraren inte upprepat beteendet.

Fråga: Har studenten blivit diskriminerad?

En student berättar för prefekten att en lärare under lektionstid vid upprepade tillfällen sagt nedsättande saker om hennes religion och att hon känt sig trakasserad. Prefekten pratar med läraren som säger att hon vid ett tillfälle fällt en oskyldig kommentar och att hon inte uppfattat att studenten tagit illa upp. Prefekten säger sedan till studenten att ord står mot ord och att inte finns något mer att göra.

Efter händelsen får studenten underkänt av läraren på en uppsats med motiveringen att den inte uppfyllde kvalitetskraven. Under arbetet med uppsatsen hade läraren tidigare varit positiv och uppmuntrande.

Fråga: Har studenten blivit diskriminerad?

En student pratar med en studievägledare om en praktik som hen är intresserad av. Högskolan har ett etablerat samarbete med praktikplatsen och bestämmer vilka studenter som ska skickas dit. Studenten är en transperson.

Studievägledaren säger till studenten att det inte är en lämplig praktikplats eftersom hon vet att det är en arbetsplats där det finns många fördomar mot transpersoner och hon är orolig för att studenten skulle kunna bli illa behandlad.

Fråga: Har studenten blivit diskriminerad?

En sjuksköterskestudent bär av religiösa skäl ett kors om halsen. Hennes handledare säger att hon inte kommer få genomgå vissa obligatoriska praktiska moment i undervisningen om hon inte tar av sig halsbandet.

Fråga: Har studenten blivit diskriminerad?

En student med kraftigt nedsatt synförmåga begär att få tillgång till kurslitteraturen i form av digitala talböcker, liksom att få genomföra sina examinationer muntligen. Högskolan nekar med hänvisning till man inte har budgeterat vare sig för kostnaden för sådan kurslitteratur eller för den extra arbetsinsats som det innebär att genomföra ett särskilt examinations­tillfälle för muntlig tentamen. Dessutom anser högskolan att examinations­formerna måste vara lika för alla.