Normers betydelse

Det finns normer som underlättar vår samvaro, exempelvis den som föreskriver att ställa sig i kön till kassan eller att utföra sitt arbete på bästa sätt. Men det finns också normer som kan försvåra samspelet mellan människor.

Normer, fördomar och stereotyper gör att vi, ofta omedvetet, föreställer oss individens egenskaper utifrån personens grupptillhörighet. Ofta är dessa föreställningar och förenklingar till nackdel för dem som tillhör minoritetsgrupper eller som definieras som "de andra". Omedvetna och oreflekterade föreställningar om andra människor kan leda till oavsiktliga handlingar som diskriminerar.

I rapporten "Delar av mönster – en analys av upplever av diskriminering och diskriminerande processer" synliggör DO hur diskrimineringen kan komma till uttryck. DO har analyserat drygt 800 anmälningar. DO:s analyser visar att det finns mönster som är gemensamma för individers upplevelser av diskriminering och att man inte bör betrakta upplevelser av diskriminering som isolerade företeelser.

Upplevelsen av diskriminering uppstår vanligen av att någon blir tillskriven negativa stereotypa egenskaper utifrån en viss förmodad grupptillhörighet, till exempel baserad på religion, kön eller sexuell läggning.

Personer som anmäler diskriminering upplever ofta att generella föreställningar om deras förmodade grupptillhörighet överskuggar den individuella bedömningen av deras individuella förmåga och kvalifikationer.

Ett exempel kan vara att en utrikes född person upplever att hens kvalifikationer nedvärderas. Följden av negativ stereotypisering blir bland annat att bedömningen av individers förutsättningar och behov blir lidande och att samhället går miste om individers kompetenser och förmågor.

Källa

Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer
Diskrimineringsombudsmannen (2014). Delar av mönster Länk till annan webbplats. – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer. Rapport 2014:1. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen. ISBN 978-91-980853-2-7.

Se filmen Diskriminering - ett breddat perspektiv