Varför detta arbete behöver utföras

Rätten till likabehandling – en grundläggande mänsklig rättighet

Förbudet mot diskriminering ingår i flertalet av de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa. Lika­behandlings­principen fastslås också i den svenska grundlagen. Enligt regeringsformen ska den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället samt motverka diskriminering som har samband med kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Arbetet för lika rättigheter utgör också en självklar del av den statliga värdegrunden som är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

Diskrimineringslagens krav

Diskrimineringslagen föreskriver att en utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

En god studiemiljö är en förutsättning för goda resultat

En god studiemiljö fri från diskriminering är en viktig förutsättning för studenters lärande och för att varje student ska kunna förverkliga sin potential. Arbetet med aktiva åtgärder bidrar på så sätt till goda resultat, både för den enskilde studenten och för högskolan.

En god studiemiljö är en attraktiv studiemiljö

En god studiemiljö fri från diskriminering är attraktivt och bidrar på så sätt till att öka en högskolas konkurrenskraft.

Gruppdiskussion

  • Vad vet vi om studenternas situation?
  • Har alla studenter tillgång till lika rättigheter och möjligheter på vår högskola?
  • Hur ser den högskola ut där studenters lika rättigheter och möjligheter på bästa sätt tas tillvara?
  • Ge exempel på situationer där studenter har lika rättigheter och möjligheter, och situationer där de inte har det.

Underkategorier