Aktiva åtgärder för arbetsförhållanden

Nu är det dags att titta på hur du kan arbeta med aktiva åtgärder på området: Arbets­förhållanden. Vi kommer att ge några exempel på vad det kan handla om.

Vad ska du göra på det här området?

Som arbetsgivare ska du se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett diskriminerings­grund. Du ska undersöka och analysera fysiska, sociala och organisatoriska arbets­förhållanden på arbetsplatsen utifrån samtliga sju diskriminerings­grunder.

 • Fysiska arbetsförhållanden handlar till exempel om utformningen av lokaler, möbler, arbetskläder, verktyg och tekniska hjälpmedel.
 • Sociala arbetsförhållanden påverkas exempelvis av de normer och föreställningar som finns i verksamheten och den jargong som kan förekomma till exempel i lunchrummet.
 • Organisatoriska arbets­förhållanden handlar bland annat om hur ni fördelar och organiserar arbetet. Du ska även se över verksamhetens fördelning av heltids- och deltidsarbeten och av visstids- och tillsvidareanställningar.

Arbeta i fyra steg

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg. Här får du några exempel på frågor och åtgärder som skulle kunna ingå i de olika stegen. Det går inte att säga generellt vilka frågor som är lämpliga att ställa och vilka åtgärder som du ska vidta, utan det måste bedömas utifrån behoven på din arbetsplats.

 • Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen?
 • Kommer normer eller stereotypa föreställningar till uttryck på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering?
 • Har vi riktlinjer och rutiner som fungerar för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier?
 • Är utformningen av lokaler, möbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov?
 • Anpassar vi mötestider utifrån olika behov, till exempel för anställda som behöver hämta barn i förskolan?

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

Tidsplanera och genomför åtgärder, till exempel:

 • Se över våra riktlinjer och rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
 • Se till att alla anställda känner till dem.
 • Se över våra rutiner när det gäller att erbjuda våra medarbetare hjälpmedel eller utrustning.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?